Giriş Yap

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Outdoora Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni, veri sorumlusu sıfatıyla Demtech Teknoloji Ltd. Şti.’nin (Outdoora) sahibi olduğu www.outdoora.com.tr adresli web sitesini ve “Outdoora” isimli mobil uygulamayı, hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde Outdoora’nın bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Outdoora’nın topladığı, işlediği ve/veya sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda Outdoora’nın temel ilkelerini açıklamaktadır.

Kişisel Verilere İlişkin Outdoora’nın Temel İlkeleri:

Outdoora, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;

  • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,
  • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,
  • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,
  • Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak:

Demtech Teknoloji Ltd. Şti’nin sunduğu internet hizmeti olan Outdoora,

  • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
  • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve benzeri kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bazı kişisel bilgileri) toplamaktadır.

Bu veriler açık rızanıza istinaden, burada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile her türlü tedbir alınarak toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek için outdoora mobil uygulaması içindeki “Bilgilerim/profilim” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

Kişisel Verilerin İşlenme / Aktarım Esasları:

Outdoora olarak, veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz veya şirketimiz adına çağrı merkezlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle onayınız dâhilinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, pazarlama, araştırma, istatistik oluşturma, ürün hizmet kalitesinin artırılması, kişiye özel teklifler hazırlanması, ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması gibi sebeplerle KVKK Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, yurtdışında bulunan serverlarda barındırılabilir.
6698 Sayılı KVKK madde 5 uyarınca; diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri toplamanın zorunlu olması, Outdoora tarafından hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatler nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmadan da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bununla beraber kişisel verilerinizin en üst düzeyde güvenliğinin sağlanması için yukarıdaki durumların varlığında dahi Outdoora gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza yapılması için azami gayret gösterilecektir. Bu kapsamda KVKK madde 11 kapsamındaki haklarınız aşağıdaki bölümlerde detaylı izah edilmektedir.
Kişisel veriler bakımından gerekli bilgilerin ve izinlerin verilmediği takdirde, Outdoora üzerinden bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla taraflar arasında sözleşme kurulamayacağını belirtiriz. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, ürün/hizmet kodu satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün/hizmet kodu satışı yapılamamasından dolayı Outdoora hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Saklanma Süreleri:

Outdoora, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel verilerinizin Şirketimizle paylaşılmasından sonra her zaman doğrudan Şirketimize başvurarak 6698 sayılı KVKK madde 11 kapsamında kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemlere İlişkin Kayıtların Saklanma Yükümlülüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 20. maddesinde düzenlenen yükümlülük gereğince; Outdoora mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ilişkin kayıtlar Outdoora tarafından üç yıl boyunca saklanacak ve istenilmesi halinde bu bilgiler ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere verilecektir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı:

Outdoora, ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Outdoora’nın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:

Outdoora kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Outdoora kişisel verilerinizi gizli tutmayı kabul ve taahhüt eder. Yine de alınan önlemlere rağmen Outdoora’ya yapılabilecek saldırılar nedeniyle verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Outdoora bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecek ve gerekli önlemleri alacaktır.
Outdoora işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni’nde değişiklik yapabilir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için Outdoora üyelerine gerekli bilgilendirme yapabilir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bir Sorunuz Var Mı?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, daima buradayız!. Her türlü soru, öneri veya geri bildirim için bize ulaşabilirsiniz.