Giriş Yap

Katılım Hüküm ve Şartları

 • Outdoora’nın hizmet, faaliyet ve işleyişine ilişkin şikayet, talep ve öneriler [email protected] e-posta adresi üzerinden veya Outdoora’nın belirtilen adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.
 • Etkinlik katılım bedeli ödemeleri peşin veya taksitli olarak EFT veya Havale yoluyla, ya da kredi kartı ile Outdoora’ya yapılmaktadır.  
 • Taksitli satış esnasında doğacak vade farkları katılımcıya Outdoora mobil uygulaması ve web sitesi üzerinde gösterilir ve ilgili tutarlar katılım bedeline yansıtılır. Taksitli ödeme yapılması durumunda da  ödeme yapılan tarih itibari ile geçerli olan vade oranları kabul edilmiştir.
 • Yapılmış ödeme neticesinde düzenlenecek fatura katılıcının e-posta adresine gönderilir.
 • Dahil olunan ve bilet bedeli ödenmiş etkinliklerden dolayı, Outdoora tarafından tanınmış herhangi bir cayma hakkı bulunmamaktadır.
 • Etkinliği düzenleyen  organizasyon sahiplerinin, etkinlik tarihinden 1 hafta (7 gün) öncesine kadar sağladığı bila bedel cayma hakkından Outdoora sorumlu değildir.
 • Organizasyon sahibi tarafından tanınan ve etkinlik tarihinden 1 hafta 7( gün) önce gerçekleşen etkinlikten cayma halinde   Outdoora tarafınıza bilet ücreti katılımcıya ynen iade edilir.
 • Her halükarda etkinlik tarihine 7 günden kısa bir süre  kala yapılan caymalarda bilet bedeli iade edilmez.
 • Organizasyonun düzenlenmesi, herhangi  bir sebepten ötürü(olumsuz hava şartları, idari düzenlemeler ve sair mücbir sebepler) mümkün olmazsa, diğer bir deyişle ifa imkansızlığı söz konusu olursa; bu durum en kısa süre içerisinde Outdoora tarafından, katılımcıya e-posta yoluyla bildirilecek ve bildirimden itibaren 14 gün içerisinde katılımcı tarafından ödenen katılım bedeli, katılımcının ödeme yaptığı hesaba aynen iade edilecektir. Katılımcı yapmış olduğu ödemenin kendisine iade edilmesinden başka, Outdoora’ye karşı herhangi bir alacak veya zarar, ziyan iddiasında bulunmayacaktır.
 • Katılımcı, Outdoora’dan veya organizasyon sahibinden kaynaklanmayan herhangi bir nedenden ötürü organizasyona katılmaması/katılamaması halinde, ödemiş olduğu katılım bedelinin iadesini isteyemez ve  Outdoora’ye karşı başkaca herhangi bir zarar, ziyan iddiasında bulunamaz.
 • Etkinlik süresince (katılımcıdan, organizasyon sahibinden, etkinlik alanından, etkinlik tür ve şartlarından ve benzeri her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın) her türlü kusurlu ya da kusursuz meydana gelebilecek kazadan, Türk Ceza Kanunu ve tazminat hukuku kapsamında,  Outdoora sorumlu değildir. Aynı zamanda etkinliğin gerçekleşmesindeki eksik ya da ayıplı ifalardan ötürü de Outdoora sorumlu değildir.
 • Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince; reşit olmayanların ve sair nedenle kısıtlı olanların tek başlarına sözleşme akdetme ehliyetleri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kişiler adına sözleşmenin velileri veya vasileri aracılığıyla imzalanması gerekmektedir. Bu kurala uyulmaması halinde doğabilecek zararlardan Outdoora’nın sorumlu değildir.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” uyarınca; Outdoora mobil uygulaması üzerinden yapılan mesafeli sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklarda, katılımcıların, yetkili ve görevli Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunmaktadır.
 • Outdoora, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,
 • Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.
 • Outdoora’nın sunduğu internet hizmeti olan Outdoora mobil uygulaması ve Outdoora web sitesi;
  • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
  • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)ve benzeri kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için etkinlik katılımcısının kişisel verilerini (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bazı kişisel bilgileri) toplamaktadır.
 • Bu veriler açık rızanıza istinaden, burada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile her türlü tedbir alınarak toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.
 • İşlenen kişisel verilerin neler olduğunu, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek için outdoora.com.tr web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Bilgilerim/profilim” bölümünden hesaba erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapılabilir. KVKK madde 11 uyarınca sahip olunan diğer haklar saklıdır.
 • Outdoora olarak, veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz veya şirketimiz adına çağrı merkezlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle katılımcının onayı dâhilinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriler; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, pazarlama, araştırma, istatistik oluşturma, ürün hizmet kalitesinin artırılması, kişiye özel teklifler hazırlanması, ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması gibi sebeplerle KVKK Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, yurtdışında bulunan serverlarda barındırılabilir.
 • 6698 Sayılı KVKK madde 5 uyarınca; diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri toplamanın zorunlu olması, Outdoora tarafından hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatler nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmadan da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bununla beraber kişisel verilerinizin en üst düzeyde güvenliğinin sağlanması için yukarıdaki durumların varlığında dahi Outdoora gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza yapılması için azami gayret gösterilecektir. Bu kapsamda KVKK madde 11 kapsamındaki haklarınız aşağıdaki bölümlerde detaylı izah edilmektedir.
 • Kişisel veriler bakımından gerekli bilgilerin ve izinlerin verilmediği takdirde, Outdoora  üzerinden bazı özelliklerin kullanım dışı kalabilir, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayabilir, başka bir anlatımla taraflar arasında sözleşme kurulamaz. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, ürün/hizmet kodu satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün/hizmet kodu satışı yapılamamasından dolayı Outdoora hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Outdoora, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin Outdoora ile paylaşılmasından sonra her zaman doğrudan Outdoora’ya başvurarak 6698 sayılı KVKK madde 11 kapsamında kişisel verilerin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı saklıdır.
 • Outdoora yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinin toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, outdoora mobil uygulamasına ilk girişte veya mobil uygulamasını telefonuna veya tablete yüklendiğinde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.
 • Çerezler, outdoora mobil uygulaması ve web sitesi ziyaret edildiğinde veya mobil uygulama cep telefonuna yüklediğinide veya mobil sitesinden bağlanıldığında, internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu veya tablette saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
 • Outdoora, kişiye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini iyileştirmek ve/veya tercihleri belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerin ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişin izlemektedir. Outdoora farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.
 • Outdoora mobil uygulaması ve web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcı kapatıldığında sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskte uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcısının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezler kaldırılabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezler reddedilebilir.
 • Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerinin reddedilmesi durumunda, web sitesi, mobil uygulama ve mobil site kullanılmaya devam edilebilir, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişilemeyebilir veya erişim sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.
 • Outdoora, çerezleri yaptılan tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımını kişiselleştirmek için kullanır (örneğin parola kaydeden ve oturumun n sürekli açık kalmasını sağlayan, daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyıtanıyan çerezler). Outdoora çerezleri ayrıca; Outdoora mobil uygulamasına nereden bağlanıldığını, hangi içeriklerin görüntülendiğini ve ziyaret süresi gibi Outdoora uygulamasının nasıl kullanıldığını takip etmemizi sağlar. Buna ek olarak, ilgi alanlarına ve kullanıcıya daha uygun içerik ve kampanyalar sunmak için hedeflenmiş reklam/tanıtım yapmak amacıyla kullanır. Outdoora çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılardan toplanan kişisel verilerle eşleştirir.
 • (Google Analytics) Outdoora çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Outdoora uygulamasını ve Outdoora’nın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları sunabilmek için kullanabilir. Bu reklamları sunarken, Outdoora’nın kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Outdoora mobil uygulaması ayrıca; Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobi sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanıcının kullanımıyla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımı değerlendirmek, Outdoora mobil uygulaması faaliyetini derlemek ve mobil uygulama faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat kullanıcının IP adresi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adres ziyaret edilebilir:http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
 • (Facebook) Bunun yanı sıra kullanıcın ilgisini çekebilecek reklamların sunulabilmesi  amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, outdoora.com ile paylaşılmış olunan kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. E-Posta adresiniz Facebook’a yüklenmeden ve iletilmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresi, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, kullanıcın özel hedef kitlesini (“özel hedef kitleniz”) oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, kullanıcının izni olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinin kullanıcılar hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizin kullanıcıya hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://tr-tr.facebook.com/business/help/341425252616329 adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için  https://www.facebook.com/privacy/explanation  adresi ziyaret edilebilir. 
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 20. maddesinde düzenlenen yükümlülük gereğince; Outdoora mobil uygulaması üzerinden kullanıcıların yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtlar, Outdoora tarafından üç yıl boyunca saklanacak ve istenilmesi halinde bu bilgiler ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere verilecektir.
 • Outdoora mobil uygulaması ve web sitesi, kullanıcının ziyareti ile veya üyeliğe ilişkin kişisel verileri ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerini; kullanıcı güvenliği ve Outdoora’nın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 • Outdoora kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm önlemleri almaktadır.
 • Outdoora kullanıcılarının kişisel verilerini gizli tutmayı kabul ve taahhüt eder. Yine de alınan önlemlere rağmen Outdoora mobil uygulaması ve web sitesin yapılabilecek saldırılar nedeniyle verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Outdoora bu durumu derhal kullanıcılarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecek ve gerekli önlemleri alacaktır.
 • Outdoora işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni’nde değişiklik yapabilir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için outdoora.com üyelerine gerekli bilgilendirme yapabilir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki talepler ve KVKK madde 11 kapsamındaki talepler [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletilebilir.
 • İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ve İletişim İzni uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Outdoora’nın ünvanı, mersis numarası, adresi ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

UNVAN: DEMTECH TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Kasaplar Mah. Anafartalar Cad. No:91/A Altieylül/Balikesir/Türkiye 

TELEFON: 02662430935

MERSİS: 0278095309100015

E-POSTA: [email protected]

Bir Sorunuz Var Mı?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, daima buradayız!. Her türlü soru, öneri veya geri bildirim için bize ulaşabilirsiniz.